Convention Venue

CONVENTION CENTER

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH PHÚ THỌ, VIỆT NAM

Địa chỉ: 936 ĐL Hùng Vương, Ph.Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

PHU THO PROVINCIAL CONVENTION CENTER, Vietnam

Address: 936 Hung Vuong Boulevard, Tho Son Ward, Viet Tri City, Phu Tho