Home Page

The Vietnam Sustainability Forum aims at providing an international exchange platform for global leaders and stakeholders (policymakers, academics, businesses, entrepreneurs, and NGOs) to present and discuss worldwide initiatives, practices and visionary trends about sustainability. The ultimate goal is to achieve the long-lasting development of an inclusive and equitable society whereby prosperous growth goes together with sustainable environment.

Diễn đàn Bền vững Việt Nam (VSF) hướng đến một không gian trao đổi để các nhà lãnh đạo toàn cầu và các chủ thể liên quan (các nhà hoạch định chính sách, học giả, doanh nghiệp, doanh nhân và tổ chức phi chính phủ) trình bày và thảo luận về các sáng kiến, thực tiễn và xu hướng mới về sự bền vững. Sứ mệnh cốt yếu là thúc đẩy sự phát triển lâu dài cho một xã hội bao trùm và công bằng, trong đó thịnh vượng gắn liền với môi trường bền vững.

200 +

ATTENDEES
NGƯỜI THAM GIA

15+

INTERNATIONAL DISTINGUISHED SPEAKERS
AND POLICY LEADERS
DIỄN GIẢ QUỐC TẾ VÀ NHÀ HOẠCH ĐỊNH
CHÍNH SÁCH

Following the success of the previous editions, VSF-2023, co-organized by AVSE Global and Phu Tho Province, will take place on 22 April 2023 in Viet Tri City (Vietnam) under the patronage of the Ministry of Culture, Sports, and Tourism. The forum focuses on the role of heritage and culture development in the roadmap to promote tourism and sustainable growth in localities in particular and Vietnam in general.

As an opening event of Culture and Tourism Week of Phú Thọ taking place on the occasion of the ancestral anniversary festival of Hung Kings in 2023, VSF-2023 is an important event at the national level and welcomes more than 200 delegates and guests.​

Tiếp nối thành công của các sự kiện trước đây, VSF-2023, do AVSE Global và Tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 21 và 22 tháng 4 năm 2023 tại Thành phố Việt Trì (Việt Nam) với sự bảo trợ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Diễn đàn tập trung vào vai trò của phát triển di sản và văn hoá trong lộ trình thúc đẩy phát triển du lịch và tăng trưởng bền vững ở các địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung. 

Là một sự kiện khai mạc trong khuôn khổ “Tuần lễ văn hoá – du lịch đất Tổ”, diễn ra vào đúng dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023, VSF-2023 có tầm ảnh hưởng cấp quốc gia và chào đón sự tham gia của hơn 200 đại biểu và khách mời.

PATRONAGE | ĐƠN VỊ BẢO TRỢ

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

ORGANIZERS | đơn vị tổ chức

COLLABORATION PARTNER | ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH

MEDIA PATRONAGE | BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG

HÌNH ẢNH | PHOTOGRAPHY

SPONSORS | ĐƠN VỊ TÀI TRỢ